รีวิวบ้านและคอนโด แบบบ้านฟรีปี 2013 แบบบ้านชั้นเดียว สองชั้น ข่าวอสังหาริมทรัพย์ Pantip Prakard

ยานยนต์

ฮอนด้าประกาศผล 17 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ปี 2555-2556

grey ฮอนด้าประกาศผล 17 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ปี 2555 2556

ฮอนด้าประกาศผล 17 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ในโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 (ปี 2555-2556)
พร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลการตัดสินโรงเรียนผ่านมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2555-2556) รวม 17 โรง ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 11 โรง และระดับมัธยมศึกษา 6 โรง เตรียมรับรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะร่วมลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมกราคม 2557

grey ฮอนด้าประกาศผล 17 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ปี 2555 2556

คณะกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากฮอนด้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ฮอนด้าริเริ่มและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหาด้านน้ำ ขยะ และพลังงาน แบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า” ตลอดเวลา 14 ปีที่ผ่านมา หรือ 7 รุ่นโครงการ ฮอนด้าได้มอบทุนให้โรงเรียนในเครือข่ายมาแล้วกว่า 749 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการใช้เกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ที่พัฒนาขึ้นเป็นฉบับแรกในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการรวม 8 หน่วยงาน อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

grey ฮอนด้าประกาศผล 17 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ปี 2555 2556

สำหรับเกณฑ์มาตรฐานฯ แบ่งเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1. ด้านการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. กระบวนการบริหารที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง 3. หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียน และชุมชน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. กิจกรรมเชื่อมโยงและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการขยายเครือข่ายการดำเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 5.การรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6. บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

grey ฮอนด้าประกาศผล 17 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ปี 2555 2556

ประกาศผลการพิจารณาตัดสินโรงเรียนมาตรฐาน โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2555-2556)

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานโครงการฯ ระดับมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) จ.จันทบุรี
2) โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเล็ตคอนแวนต์ จ.ชลบุรี
3) โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง
4) โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
5) โรงเรียนบ้านประสุข จ.นครราชสีมา
6) โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานโครงการฯ ระดับประถมศึกษา
1) โรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุรี
2) โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี
3) โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ จ.สงขลา
4) โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
5) โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
6) โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ จ.สุโขทัย
7) โรงเรียนบ้านน้ำมิน จ.พะเยา
8) โรงเรียนวัดหนองหล่ม (วัดราษฎร์รังสรรค์) จ.ลำพูน
9) โรงเรียนบ้านหนองผักชี จ.ชัยภูมิ
10) โรงเรียนบ้านอาราง จ.ศรีสะเกษ
11) โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย จ.ศรีสะเกษ

ร่วมติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.hondagreenschool.com

เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเท้าพ่อ..กับฮอนด้า” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการประกวดด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานดำเนินโครงการฯ ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินงานครั้งแรกในปี 2542 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการครั้งที่ 7 (ปี 2555-2556)

###

Tagged , , , , , ,

Related Posts

ข่าว/บทความล่าสุด